Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ތަފާސްހިސާބު

ޖެމްސް ބޭނުންކުރާ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓް

ޖެމްސް ބޭނުންކުރާ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


ގްވާރްމަންޓް އީ-ލެޓާރ މެންޖްމަންޓް ސިސްޓަމް )ޖެމްސް( ބޭނުންކުރާ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓް