Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


10 ޕޯސްޓް


އިޢުލާން: ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި ގުޅޭ ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ނޮވެމްބަރު 2020

ދިވެހިރާޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތައް ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ނޮވެމްބަރު 2020

އިޢުލާން: ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020 ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ނޮވެމްބަރު 2020

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުބެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ދަނޑުވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 ނޮވެމްބަރު 2020

މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

އިޢުލާން: މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ޤަވައިދު ( ޤަވައިދު ނަންބަރ:- R-95/2020 ) ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 އޮކްޓޯބަރު 2020

މަސްވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކްއަރކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ޤަވައިދު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 އޮކްޓޯބަރު 2020

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޤަވައިދު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 އޮކްޓޯބަރު 2020

އެކްއަރކަލްޗަރ ޤަވައިދު ( ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2020/ R-7 ) މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 4 އޮކްޓޯބަރު 2020