Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

88 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


ރެގުއުލޭޝަން   
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ބަންޑާރަކޮށި، ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އަދި ހިލާލީގެ ސެކިއުރިޓީ ޒޯން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: ދިފާޢީ ވުޒާރާ

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ޤަވާއިދު ނަންބަރު: - 141-އާރ/2023 (ޤަވާއިދު ނަންބަރު :- 94-އާރ/2020، އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ދަނޑުވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 142-އާރ/2023 ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުމާއި، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވައިދު

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ގުޅޭ އަތްމަތީ ފޮތް 2022

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ސާރކިއުލަރ:- D-30/CIR/2023/13 ފަޅުފަޅުން މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖޭހޭ ގޮތުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާއި ގުޅޭ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު ( 13 ޖޫން 2023)

ޤަވާއިދު ނަންބަރު: 123- އާރ/2023 ( ޤަވާއިދު ނަންބަރު:- 75-އާރ/2020، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖޫން 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ގަވާއިދު ނަންބަރު:- 82- އާރ/2023 ( މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ޤަވައިދު ޤަވައިދު ނަންބަރ:- ( R-2015/126 ) - އުވާލެވިފައި

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ދަނޑުވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަ ށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގެ ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުޞޫލު ( އުވާލެވި ފައި )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ދަނޑުވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލު ( ( އުވާލެވިފައި )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް