Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

66 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ޤަވާއިދު:- ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދު ( 30 އޮގަސްޓް 2020 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރެގުއުލޭޝަން   
ނޫސްމަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާޢިދު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބޭހޭ ޤާނޫނު

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 އޯގަސްޓު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ޕެސްޓިސައިޑް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތްތަކުގެ މިންގަނޑު 2021

ޕެސްޓިސައިޑް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތްތަކުގެ މިންގަނޑު 2021

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާލާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބަނދަރުތަކުގެ ލިސްޓް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވަޢިދު

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ގައިޑަންސް   
ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް- 2021

3 ވަނަ އިސްލާހު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤަވައިދު (27 ޖެނުއަރީ އޮގަސްޓް 2020)

ޤަވައިދު (ނަންބަރ :- 2021 / R-12 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2021

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ