Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

82 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުން ރިޕޯޓުކުރުމެއް ނެތި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ޤަވާއިދު

ޤަވާއިދު ނަންބަރު:- 2022/R-123

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

ޤަވާއިދު ނަންބަރު:- 2022/R-122

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ޤާނޫނު ނަންބަރު :- 14/2019 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ގަވާއިދު ނަންބަރު :- 10/2022 17 ޖުލައި 2022 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރެގުއުލޭޝަން   
ޖަމިޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު: 3/2022)

ޖަމިޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު: 3/2022)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެެއްޓުމާބެހޭ ޤަވައިދު (ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2022/R-2 )

ޤަވައިދު (ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2022/R-2 ) ( 5 މޭ 2021 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާވައިދު

ޤަވައިދު (ނަންބަރ:- 2022/R-2 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ޤަވައިދު ( އިސްލާޙު ތަކާއެކު) - 20 މާރޗު 2022

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި، އަދި ރިޕޯޓުކުރެމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި، އަދި ރިޕޯޓުކުރެމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2020/ R-4 ( 7 ޖެނުއަރީ 2020 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އެކްއަރކަލްޗަރ ޤަވައިދު ( ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2020/ R-7 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ