Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

79 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


ރެގުއުލޭޝަން   
ޖަމިޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު: 3/2022)

ޖަމިޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު: 3/2022)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެެއްޓުމާބެހޭ ޤަވައިދު (ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2022/R-2 )

ޤަވައިދު (ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2022/R-2 ) ( 5 މޭ 2021 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާވައިދު

ޤަވައިދު (ނަންބަރ:- 2022/R-2 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ޤަވައިދު ( އިސްލާޙު ތަކާއެކު) - 20 މާރޗު 2022

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި، އަދި ރިޕޯޓުކުރެމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި، އަދި ރިޕޯޓުކުރެމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2020/ R-4 ( 7 ޖެނުއަރީ 2020 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އެކްއަރކަލްޗަރ ޤަވައިދު ( ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2020/ R-7 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވައިދު ( 19 އޮކްޓޯބަރު 2020)

ޤަވައިދު (ނަންބަރ:- 2020/R-100 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރެގުއުލޭޝަން   
ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދީންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދީންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް