Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

97 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިހީގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުުރުމުގެ ޕްލޭން 2020

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ގައިޑަންސް   
ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020ގެ ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވޭ ބައިވެރިން އިޢުލާންކުރުމާއި ގުޅޭ

ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020ގެ ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވޭ ބައިވެރިން އިޢުލާންކުރުމާއި ގުޅޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރެގުއުލޭޝަން   
ފޮގް ސިގްނަލް ، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމާ އަދި ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ގައިޑަންސް   
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގައި އަމިއްލަފުޅަށް ރަޖިިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް ޢިލްތިމާސް ކުރައްވަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް