Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް 1441 ވަނަ އަހަރުގެޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ބަޔާން

1441 ވަނަ އަހަރުގެޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ބަޔާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން
1441 ވަނަ އަހަރުގެޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާ ބެހޭ ބަޔާން

ލިޔެކިޔުން


handhaa-behey-bayaan (2)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 984.58 KB