Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބޭހޭ ޤާނޫނު

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ
ލިޔެކިޔުން