Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް މާލޭ ސިޓީގައި 1442 ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

މާލޭ ސިޓީގައި 1442 ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


މާލޭ ސިޓީގައި 1442 ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

ލިޔެކިޔުން


EID NAMAADHU Kurumah Hamajehifaiva Miskitha

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 41.78 KB