Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން އެކްއަރކަލްޗަރ ޤަވައިދު ( ޤަވައިދު ނަންބަރ:- 2020/ R-7 )

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން


ލިޔެކިޔުން


އެކްއަރކަލްޗަރ ޤަވައިދު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 900.34 KB