Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގައި އަމިއްލަފުޅަށް ރަޖިިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް ޢިލްތިމާސް ކުރައްވަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިދާރާ