Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން

ލިޔެކިޔުން


Kushaai Dharanee ge Recordaai Gulhey

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.31 MB