Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 03 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއ ގުޅިގެން 03 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު މޭލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ކޮވިޑް-19 އާއ ގުޅިގެން 03 ޖުލައި 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު މޭލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


CIR 50-02072020151835

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 593.30 KB