Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތުގެ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތުގެ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތުގެ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް

ލިޔެކިޔުން


INFOR (fithuru)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 647.41 KB