Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް- 2021

3 ވަނަ އިސްލާހު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިދާރާ


ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް

ލިޔެކިޔުން


Foreign Service Recruitment Toolkit - 2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.65 MB