Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ލިޔެކިޔުން


Ghaibah kashunamaadhu kurumah edhey form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 122.10 KB