Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ޤަވާއިދު:- ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދު ( 30 އޮގަސްޓް 2020 )

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން