Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދު ވެފައިވާ ރަށްރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދު ވެފައިވާ ރަށްރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދު ވެފައިވާ ރަށްރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


Miskithu-Jamaai-circular-37 (1)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.74 MB