Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް އިޢުލާން: ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާބެހޭ

އިޢުލާން: ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


އިޢުލާން: ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ގޮވާމުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާބެހޭ

ލިޔެކިޔުން


iulaan fithr-07052021214137

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 24.46 KB