Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް އިޢުލާން: 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ގޮވާމުން ބަލައިގަނެވިފައިވާ ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން: 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ގޮވާމުން ބަލައިގަނެވިފައިވާ ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


އިޢުލާން: 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ގޮވާމުން ބަލައިގަނެވިފައިވާ ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

ލިޔެކިޔުން


govaaamun doookurun-12052021095717

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 28.04 KB