Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއިގުޅޭ

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއިގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއިގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


shakuvaa iulan

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 263.75 KB