Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް 1442 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ފަހު ދިހައިގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމާއި އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

1442 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ފަހު ދިހައިގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމާއި އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


1442 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ފަހު ދިހައިގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމާއި އިއުތިކާފަށް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

ލިޔެކިޔުން


Dhamunamaadhaai Iuthikaaf Aai Gulhey 1442

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 113.66 KB