Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް

އޮފީސް މާހައުލުގއި ބޭނުންކުރާ އައިޓީ ސާމާނު މެދުވެރިކޮށް ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


އޮފީސް މާހައުލުގއި ބޭނުންކުރާ އައިޓީ ސާމާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ

ލިޔެކިޔުން