Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން މި މިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް "ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް" ރިވިއުކޮށް ތަރުޖަމާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން