Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-160 ( ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


R67-2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 248.96 KB