Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/30) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އެކުލަވާލައި، ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/30) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާއާއި، 22 ވަނަ މާއްދާއިން ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެވެ. މި މަޖިލީހުގެ ނަމަކީ "ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް" އެވެ. އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔާނީ “Council Sports National “މިހެންނެވެ.

ލިޔެކިޔުން


sports_council_regulation_gazette-45-173

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 276.60 KB