Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އަދި ކުޅިވަރު ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުރިއަރުވައި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ކުޅިވަރު މަޖިލީހާއި ލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް ޤާއިމުކޮށް ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ފެޑެރޭޝަންތައް އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ.

ލިޔެކިޔުން


gazette-44-268

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 216.28 KB