Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/30) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި، އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބެއް ނުވަތަ ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ނުވަތަ ޓީމު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެކެވެ.

ލިޔެކިޔުން


gazette-46-23

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 273.35 KB