Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


މި ގަވާއިދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖަމްޢިއްޔާ ހެދުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ހިންގުމާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަށް މުދަލާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުމާއި، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމާއި، މިކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


gazette-44-276

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 292.97 KB