Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކެނޑިފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަަދަލުގެނެސް، ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާނުލައި މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކެނޑިފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަަދަލުގެނެސް، ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާނުލައި މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކެނޑިފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަަދަލުގެނެސް، ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާނުލައި މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


Male sarahaddu miskithah hulhuvaaluma gulhey

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 739.13 KB