Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްުޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްުޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްުޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021

ލިޔެކިޔުން