Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްޫކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްޫކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްޫކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


circular 14-17022021140352

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 335.00 KB