Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް އިޢުލާން: ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 06 ޞަފަރު 1442 ( 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ) ވީ ބުދަ ދުވަހު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންޓީރިއަރއިން ނެރުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

އިޢުލާން: ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 06 ޞަފަރު 1442 ( 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ) ވީ ބުދަ ދުވަހު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންޓީރިއަރއިން ނެރުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


އިޢުލާން: ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 06 ޞަފަރު 1442 ( 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ) ވީ ބުދަ ދުވަހު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންޓީރިއަރއިން ނެރުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


DOC280920-28092020083538

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 543.35 KB