Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ބަންޑާރަކޮށި، ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އަދި ހިލާލީގެ ސެކިއުރިޓީ ޒޯން

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


ސެކިއުރިޓީ ޒޯން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.35 MB