Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ގައިޑަންސް އެހެން ޤައުމުތަކުން މިއަހަރު މީހުން ޙައްޖަށް ނުގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

‏ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރަށްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން ޤައުމު ތަކުގެ މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް, ސައުދީ އަރަބިއާ ގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ދޭގޮތަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން
‏ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރަށްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން ޤައުމު ތަކުގެ މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް, ސައުދީ އަރަބިއާ ގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ދޭގޮތަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ލިޔެކިޔުން


hajj dhivehi

ފޯމެޓް : JPEG
ސައިޒް: KB 34.09 KB

hajj

ފޯމެޓް : JPEG
ސައިޒް: KB 37.73 KB