Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤަވައިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވައިދު ނަންބަރ :- 2011 / R 161 ( އުވާލެވިފައި )

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން