Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރެގުއުލޭޝަން ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަ ތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އިން ނެރެފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)28-LA-1/1/2016/52 (09 June 2016) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


އިއުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 304.67 KB