Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

9 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ބަންޑާރަކޮށި، ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އަދި ހިލާލީގެ ސެކިއުރިޓީ ޒޯން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-160 ( ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ފޮގް ސިގްނަލް ، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމާ އަދި ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަ ތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ޖޫން 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 މާރިޗު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 މާރިޗު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-1057 (ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-1057 (ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރެގުއުލޭޝަން   
ޤަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-1057 ނުރައްްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު

ޤަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-1057 ނުރައްްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ފެބްރުއަރީ 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް