Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


5 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

މީޑިޔާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ގަވާޢިދު ނަންބަރު R-3/ 2018 (ނޫސްމަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާޢިދު) އަށް 1 ވަން އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާޢިދު ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ޖުލައި 2018

ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫސްވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ޖެނުއަރީ 2018

ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 8 އޯގަސްޓު 2012