Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

4 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ރެގުއުލޭޝަން   
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 މާރިޗު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ރެގުއުލޭޝަން   
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 މާރިޗު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ރެގުއުލޭޝަން   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 މާރިޗު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ރެގުއުލޭޝަން   
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 މާރިޗު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް