Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


10 ޕޯސްޓް


1441 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ގޭގައި ކުރުމާގުޅޭ ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 16 މޭ 2020

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުމާ ބެހޭ ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 5 މޭ 2020

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާއިގުޅޭ ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 19 އޭޕްރީލު 2020

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ހުރިހާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ( ލޮކްޑައުން ކުރާ ) ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއިގުޅޭ ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 އޭޕްރީލު 2020

ފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީދިނުމުގެ އުސޫލު 2018 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2020

މަލްޓިމީޑިއާ އެޑް/ ވީޑިއޫ ކްލިޕް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2020

1441 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2020

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ހުރިހާ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން އަރާ ފޭބުން މަނާކުރާ ( ލޮކްޑައުން ކުރާ ) ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއިގުޅޭ ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 މާރިޗު 2020

'ވޯކް-ފްރޮމް-ހޯމް' ނިޒާމްއަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 18 މާރިޗު 2020

ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 18 މާރިޗު 2020