Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް


10 ޕޯސްޓް

މަސްވެރިކަން (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


މަަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކުމާ ބެހޭ އުޞޫލު މަސްވެރިކަން    ގައިޑަންސް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 މާރިޗު 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ޖެނުއަރީ 2020

އެކްސްފޯޓްކުރާ ފަަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި، އެކްސްފޯޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ އުުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އެކްއާކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ޤަވައިދު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2019

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމާއި ބޮޑުކަންނެލި ރާއްޖެއިން އެކްސްފޯޓްކުރުމުގެ ޤަވައިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙާއްދުގެ ތެރޭގައި، ޢާންމުކޮށް ދިވެހިން މަސްވެރިންކުރާ ހިިސާބަަށްވުރެ ބޭރުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވަޢިދު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވައިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2019

ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ޤަވައިދު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަޙުލީލު ކުރުމާބެހޭ ޤަވައިދު މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2019

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށްް "ލައިސަންސް" ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާބެހޭ (މަސްވެރިކަން) މަސްވެރިކަން    ރެގުއުލޭޝަން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 ޑިސެމްބަރު 2019