Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

332 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ .އެސް. 4)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް : އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ .އެސް. 3)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ IUL)164-HR/1/2021/26)

ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ އިއުލާން ލިންކް އަދި ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީ.އޯ.އާރ) IUL)164-HR/1/2021/26)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖޫން 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2021/120 ) : - މަސައްކަތު

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ފޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2 ޝީޓް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް : ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ބޭނުންވާ ޖަންގަލް ގްރީން ޓީޝާޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (2021/121)

މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 28 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
ހެމިލްޓަން ވޯޓަރ ޖެޓް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/122)

މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 28 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިޢުލާނު ނަންބަރ :-(IUL)30-G/30/2021/114 ނެޝަނަލް އެކްސްޕާރޓް އޮން އިންސިޓިއުޝަން ރިފޯމް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 2)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް