Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

843 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 1 އިން އެމް.އެސް. 2 އަށް )

އޭ-2 ޝީޓް: އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 1 އިން އެމް.އެސް. 2 އަށް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިޢުލާން ނަންބަރ :- ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު - IUL) 30-A4/30/2022/244) ސީނިއަރ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިޢުލާން ނަންބަރ :- IUL) 30-A4/30/2022/242) އެސިސްޓަންޓް ފިޝަރީޒް ޓެކްނީޝަން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިޢުލާން ނަންބަރ :- IUL) 30-A4/30/2022/243) އެސިސްޓަންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިޢުލާނު ނަންބަރ :- ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު - IUL) 30-A4/30/2022/172) އެސިސްޓެންޓް މެރިން ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:- މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް / ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިސާރޗް ސެކްޝަން ކ. މާލެ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 2)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ކ.ގިރިފުށި (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަސައްކަތު / ކ.ގިރިފުށި (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް