Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

767 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: އެމް.އެސް. 1 އިން އެމް.އެސް. 2 އަށް

އޭ-2 ޝީޓް: އެމް.އެސް. 1 އިން އެމް.އެސް. 2 އަށް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 2 ) އިސްލާހު ކުރެވިފަ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2022/156) އެސިސްޓަންޓް ފްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (ސީ.އެސް 11)

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ވ. ފެލިދޫގައި އޮންނަ ސީ އެމްބިއުލަންސްގެ ޑްރައިވަރ މަގާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުން.

ވ. ފެލިދޫގައި އޮންނަ ސީ އެމްބިއުލަންސްގެ ޑްރައިވަރ މަގާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުން.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2022/154) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަނަކު ބޭނުންވުން.

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަނަކު ބޭނުންވުން.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ :- 04-MAP/CS/2022/03 ހޯޓިކަލްޗަރ ފީލްޑް އޮފސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ