Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

154 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ވަޒީފާ   
A2 ޝީޓް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީއެސް 3،4)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)30-A4/30/2021/7) ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ޑިރެކްޓަރ އީ އެކްސް 1

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޑިރެކްޓަރ އީއެކްސް 1

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ އެމް އެސް 2

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ އެމް އެސް 1

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު - އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-A4 /30/2021/2) މަސައްކަތު

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އެސިސްޓެންޓް ހެލްޕްޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓީ

IUL)164-HR/1/2021/2)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި - 7 ޖަނަވަރީ 2021، 1200

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް