Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

262 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2021/126 ) ޑިރެކްޓަރ ޖެެނެރަލް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ފަޅުވެރި

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ ހާޑްވެއަރތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (2021/136)

މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 15 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
06 ވެހިކަލެއް މަރާމާތުކޮށް ދަވާދުލާ ޕޮލިޝްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/137)

މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 15 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ ކެމިކަލްސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ ކެމިކަލްސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ެއެސިސްޓެންޓް ހެލްޕްޑެސްކް އޮފިސަރ، އައި.ޓީ IUL)164-HR/1/2021/31)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ވަޒީފާ   
ޑިރެކްޓަރ IUL)164-HR/1/2021/27)

ޑިރެކްޓަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ވަޒީފާ   
އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އޭ2 ޝީޓް - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ވަޒީފާ   
އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ބަޖެޓިންގ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ބަޖެޓިންގ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް