Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1189 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ވަޒީފާ   
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް 1

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް 1

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޕްލޭނިން އޮފިސަރ އެމް.އެސް 2

ޕްލޭނިން އޮފިސަރ އެމް.އެސް 2

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ސްކްރީނިން ޝީޓު (ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން)

ސްކްރީނިން ޝީޓު (ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL) 30-A4/30/2023/77) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL) 30-A4/30/2023/75) އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL) 30-A4/30/2023/76) އެސިސްޓެންޓް ކަރަންޓީން އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
A2 ޝީޓް: ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ އެމް. އެސް. 2

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކިޔޫ.އެމް.އެސް - ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކިޔޫ.އެމް.އެސް - ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL) 30-A4/30/2023/71) ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ