Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

617 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު (އެސް.އެސް. 1) ގދ. އަތޮޅު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ކައްކާ (އެސް.އެސް. 1) ގދ. އަތޮޅު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ސޯޝަލް ސަރވިސް ވާކަރ (އެމް.އެސް. 2)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 3)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2022/13 ) އެސިސްޓަންޓް މެރިން ރިސާރޗް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ - IUL 30-A4/30/2022/10 އެސިސްޓެންޓް މެރިން ރިސާރޗް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް މެރިން ރިސާރޗް އޮފިސަރ :- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ފޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ :- IUL 30-A4/30/2022/11 ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 2)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ Iulaan No (IUL)28-PM-1/1/2021/265 Job ID J-330477

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް