Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

269 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - ލޯންޗެއް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (2021/64)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 02 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ދިދަ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/68)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 05 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - ގޮނޑިތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/65)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 02 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - މިދަންނަވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (2021/67)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 02 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އަންދާސީހިސާބު - މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (2021/66)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 02 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް:ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2021/90 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ކ. މަނިޔަފުށި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2021/89 މަސައްކަތު

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ކ. މަނިޔަފުށި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2021/91 މެކޭނިކަލް އެންޖިނިއަރ

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ކ. މަނިޔަފުށި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2021/87 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ކ. މަނިޔަފުށި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ