Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


10 ޕޯސްޓް


ޗެކްޕޮއިންޓް ރިނިއުވަލް މައުލޫމާތު ޝީޓް އީގަވަރމެންޓް    ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 13 އޮކްޓޯބަރު 2020

ފ. ފީއަލި އައިސް ޕްލާންޓްގެ ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ޗެކްލިސްޓް މަސްވެރިކަން    ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 11 އޮކްޓޯބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް - ޕްރޮޖެކްޓް ޑައިރެކްޓަރ ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 8 އޮކްޓޯބަރު 2020

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ 450 ލައިފް ޖެކެޓް ސަޕްލައިކުުރުމަށް، ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 5 އޮކްޓޯބަރު 2020

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން ( J-318959 ) ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 އޮކްޓޯބަރު 2020

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން ( J-318958 ) ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 އޮކްޓޯބަރު 2020

މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޢިއުލާން ނަންބަރ :- IUL 30-A4/30/2020/79 ޑިރެކްޓަރ ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- ޢިއުލާން ނަންބަ ރ IUL 30-A4/30/2020/92 ވެޓެރިނަރީ އެސިސްޓަންޓް ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

އޯއައިސީ އިޢުލާން ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020