Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

548 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ޕްރޮކިއުމަންޓް   
ބްލޭޑް ސިސްޓަމް ކޭސިސް އަދި ބްލޭޑް ސަރވާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާންގެ ކްލެރިފިކޭޝަން

ބްލޭޑް ސިސްޓަމް ކޭސިސް އަދި ބްލޭޑް ސަރވާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާންގެ ކްލެރިފިކޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ވަޒީފާ   
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު Iulaan No: (IUL)28-PM-1/1/2021/238

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިޢުލާނު ނަންބަރ:- IUL 30-MAP /30/2021/25 މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް ( މެޕް) ގެ އޮފީސް އިމާރާތައް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު:- މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް ( މެޕް) ގެ އޮފީސް އިމާރާތައް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޕްރޮކިއުމަންޓް   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL 30-A4/30/2021/256 ޑިރެކްޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:- ޑިރެކްޓަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ސްކްރީން ޝީޓް: ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 2)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ - IUL 30-A4/30/2021/231 އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ފޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް :- އެސިސްޓަންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ :- IUL 30-A4/30/2021/257 މަޤާމް: މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުވޭޝަން ސްޕެޝިއަލިސްޓް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
އޭ-2 ޝީޓް: މަސައްކަތު (އެސް.އެސް. 1) ނ. އތޮޅު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް