Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1003 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


ދަނޑުވެރިކަން    ވަޒީފާ   
އިޢުލާން ނަންބަރ :- ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު - IUL) 30-A4/30/2022/331 ) ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

-ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ކ. މާލެ ކޯޕަރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އެސިސްޓެެންޓް ޑިރެކްޓަރ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) ޑައިވަރޝަން އެންޑް ރީ-އިންޓެގްރޭޝަން ޔުނިޓް /ޑީޖޭޖޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) އެސެސްމަންޓް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް /ޑީޖޭޖޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް. 3 ) ޑީޖޭޖޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.3)

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ކޮމިނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 3) ޕެޓްރިއޯޓިކް އެންޑް ސިވިކް ޔުނިޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ވަޒީފާ   
ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ޕެޓްރިއޯޓިކް އެންޑް ސިވިކް ޔުނިޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް