Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އޭ-2 ޝީޓް: ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އޭ-2 ޝީޓް: ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް. 1)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 393.40 KB