Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އޭ-2 ޝީޓް:ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އޭ-2 ޝީޓް:ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.12 MB