Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ A2 ޝީޓް: ޑިރެކްޓަރ(އީއެކްސް 1،3،5)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ާ2 ޝީޓް: ޑިރެކްޓަރ(އީއެކްސް 1،3،5)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 55.59 KB