Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ IUL)164-HR/1/2021/7)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


މަގާމު: އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އަދަދު: 01

ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ، މާލެ

މުސާރަ: -/5,610 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/2,000 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %35، ސަަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް: -/700 ރުފިޔާ

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 17 ފެބްރުއަރީ 2021 (ބުދަ)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/144140