Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން ( J-318958 )

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން ( J-318958 )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން ( J-318958 )

ލިޔެކިޔުން


Accounts Officer 1

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 543.73 KB