Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ Iulaan No (IUL)28-PM-1/1/2021/265 Job ID J-330477

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.57 MB

ސްކްރީންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 235.97 KB

އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 312.54 KB