Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު Iulaan No: (IUL)28-PM-1/1/2021/244

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އެޑްމިން އޮފިސަރ - ޕޮއިންޓް ޝީޓު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.29 MB