Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

IULAAN No: (IUL)28-PM-1/1/2021/187

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ސްކްރީނިންގް ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 416.59 KB

އޭ2 ފޯރމް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.27 MB

އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.22 MB