Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ވަޒީފާ އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް
  3. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ވަޒީފާ އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން

ޝާއިޢުކުރީ : 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޮކްޓޯބަރު 2019
ސުންގަޑި : 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 22 ޖުލައި 2019 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
A2 sheet- Administrative Officer.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 1.94 MB