Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުންއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 22 ޖުލައި 2019 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

Point sheet.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 2.59 MB

ލިޔެކިޔުން


A2 sheet- Administrative Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.94 MB