Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ދާރުލް އިމާނުގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ފަތުވާއާބެހޭ މަޖިލިސް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ދާރުލް އީމާނުގައި އޮފީސް ސެޓަޕް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބަދަލުގެނެވިފައި

ދާރުލް އިމާނުގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ފަތުވާއާބެހޭ މަޖިލިސް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ދާރުލް އީމާނުގައި އޮފީސް ސެޓަޕް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބަދަލުގެނެވިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުންދާރުލް އިމާނުގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ފަތުވާއާބެހޭ މަޖިލިސް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ދާރުލް އީމާނުގައި އޮފީސް ސެޓަޕް ހެދުމާއި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ބަދަލުގެނެސް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ލިންކް
https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/131479

iulaan54.pdf

ފޯމެޓް : pdf
ސައިޒް : 58.82 KB