Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު - އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-A4 /30/2021/2) މަސައްކަތު

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


މަސައްކަތު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.47 MB